1. Pošalješ

ono što ne koristiš

2. Dobiješ kredit

odmah po izvršenoj proceni

3. Poručiš

za dostupan kredit

USLOVI

Uslovi koriscenja Trampa.rs

1. Opšte odredbe

Ovim uslovima korišćenja uređuju se opšti uslovi za članstvo, način registracije članova, prava i obaveze članova, način vršenja trampe, pravila privatnosti.

Svako korišćenje Platforme Trampa.rs u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža Trampa.rs i kršenjem Uslova korišćenja.

Platforma je namenjena realizaciji trampe putem interneta, edukaciji korisnika o načinu korišćenja usluga informacionog društva (naročito usluga elektronske trgovine).

Korisnicima Trampa platforme se smatraju fizička i pravna lica koja su se registrovala putem formulara u svrhu razmene dobara i usluga na platformi, a na način propisan ovim Uslovima korišćenja.

2. Ograničenje odgovornosti

Trampa pruža usluge u vezi sa realizacijom elektronske trgovine i predstavlja pružaoca usluge informacionog društva.

Korišćenje Platforme Trampa.rs je na isključivu odgovornost korisnika. Trampa.rs ne garantuje neprekidnost korišćenja Platforme, niti je na bilo koji način odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost bilo kojeg pojedinačnog Servisa, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istih, kao ni za posledice koje bi mogle nastupiti iz upotrebe ovih Platformi. Trampa.rs ne garantuje za tačnost, pouzdanost i ažurnost podataka koje korisnici unose prilikom registracije na Platforme, a sami Korisnici se prihvatanjem ovih Uslova korišćenja saglašavaju da su dužni da prilikom registracije unesu tačne podatke, te da Trampa.rs nije ni na koji način odgovoran za direktnu ili indirektnu štetu koja je unosom netačnih podataka nastupila za drugog korisnika ili bilo koje treće lice. Trampa.rs zadržava pravo izmene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kog elementa Platforme, kao i usluga koje pruža, i sadržaja odnosno unosa, bez prethodnog ili naknadnog odobrenja ili obaveštenja, vodeći se dobrim poslovnim običajima, bezbednosti podataka i redovnog servisiranja.

3. Zaštita prava

Trampa.rs štiti prava ličnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim registrovanim korisnicima tako što neće javno prikazati i objaviti podatke.

4. Obrada i zaštita podataka o ličnosti

Pravilnik o privatnosti je sastavni deo ovih Uslova korišćenja. Prihvatanjem Uslova korišćenja, korisnik se saglašava da je obavešten i da prihvata pravila u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti propisana ovim Pravilnikom

5. Članstvo

Fizičko ili pravno lice postaje član prijavljivanjem na Platformu Trampa.rs, prihvatanjem ovih Uslova korišćenja i davanjem saglasnosti za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti u skladu sa ovim Uslovima korišćenja,Uputstvom za korišćenje Na taj način član daje saglasnost da se prikupe podaci o e-mail adresi i IP adresama sa kojih član pristupa, kao i da se ti podaci obrade u svrhe koje su navedene u ovim Uslovima korišćenja. Trampa.rs zadržava pravo da članu otkaže članstvo i pristup svojim Platformama u bilo koje vreme, bez obrazloženja, a naročito u slučajevima kršenja ovih Uslova korišćenja ili važećih propisa Republike Srbije.

6. Obaveze članova

Članovi su u obavezi da sve vreme čuvaju pristupnu lozinku koja im je potrebna za korišćenje Platforme, kao i da istu nikada ne otkrivaju trećim licima. Ukoliko prekrše ovu obavezu, članovi to čine na isključivu sopstvenu odgovornost i snose u potpunosti odgovornost prema oštećenima, za svaku štetu nastalu takvim korišćenjem njihovog naloga.

7. Procena vrednosti robe

Procena vrednosti robe se radi isključivo u magacinu Trampe.rs nakon pregleda srdžaja paketa.
Uslovi po kojima se artikli ne prihvataju na procenu:
-Lose upakovni artikli prilikom slanja
-Vidno osteceni artikli
-Artikli koji su vidno ne ispravni
-Jako mala vrednost artikala, ispod 500 dinara po našoj proceni
-Kvarljiva roba čiji rok ističe za 6 meseci ili ranije
-Hrana
-Bezvredni artikli koji se ne mogu iskoristiti ili nemaju funkciju

8. Od momenta procene vrednosti robe korisnik dobija kredit na platformi Trampa.rs koji može da koristi za poručivanje drugih proizvoda, a vlasništvo robe koje je procenjeno prenosi se na Trampa.rs platformu.

9. Vaučeri usluge

Kupovinom vaučera usluge korisnik stiče pravo korišćenja vaučera za koje drugi korisnik pruža. Platforma Trampa.rs ne snosi nikakvu odgovornost

10. Politika reklamacije

Svaki korisnik Platforme ima pravo da uloži reklamaciju u roku od 7 dana. Ukoliko se pojavi potreba da reklamirate kvalitet robe i vaša reklamacija je opravdana i osnovana, ispuniti sve zakonski definisane obaveze. Trampa.rs ne preuzima nikakvu odgovornost za greške korisnika, uslugu koja je već pružena i iskorišćena, usluge pogrešno kupljene ili bilo koje druge greške korisnika koje se odnose na postupke prilikom korišćenja Platforme.

11. Postupak reklamacije

Za pokretanje postupka reklamacije, korisnik je dužan da se obrati putem Kontakt strane i navede detaljnije informacije o nedostacima (vreme kada se nedostatak pojavio, koja usluga je korišćena i na koji način i tome slično. Nakon dobijanja reklamacije Trampa.rs će istu blagovremeno razmotriti i uputiti pisani odgovor na reklamaciju.

12. Nedozvoljene stvari

Na Platformi Trampa.rs nije dozvoljena trgovina predmetima čija prodaja je pozitivnim zakonskim propisima Republike Srbije zabranjena ili ograničena. U navedene predmete spadaju oružje i municija, lekovi i pomoćna lekovita sredstva, biljni preparati, čajevi i melemi, preparati i sredstva za negu tela i održavanje higijene bez deklaracije, pornografija, hrana i suplementi ishrani (bez adekvatnih dozvola), plagijati robnih marki, patenti, žigovi, medijumi koji krše autorska i srodna prava, download i internet linkovi, sredstva plaćanja i hartije od vrednosti, važeći dokumenti i dozvole, eksplozivna, pirotehnička sredstva, hemikalije opasne po zdravlje, igre na sreću, duvan, uređaji za smanjivanje prikaza potrošnje električne energije, softver pod licencom NFR (Not for resale – nije za preprodaju) i besplatan softver, kao i drugi predmeti koji prema važećem zakonodavstvu RS ne mogu biti predmet prodaje i trgovine.

Završne odredbe

Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuje se važeće zakonodavstvo Republike Srbije. Ovi Uslovi korišćenja stupaju na snagu danom objavljivanja na Platformi Trampa.rs i započinju da se primenjuju osam dana od dana njihovog objavljivanja na internet stranama Trampa.rs Platformi. U Novom Sadu 06.06.2019.